CHINESE TAAL EN CULTUUR - SCHOOLEXAMEN OF STAATSEXAMEN ?

Meerdere Nederlandse organisaties, instellingen, instanties hebben zich sinds het jaar 2008 bezig gehouden met de invoering van het vak Chinese taal en cultuur in het Nederlands voortgezet onderwijs.
Maar helaas is er op dit moment geen centrale vraagbaak m.b.t. het vak Chinese taal en cultuur in het voortgezet onderwijs.
Indien je informatie zoekt, dan dien je dus van webpagina naar webpagina te surfen.
 
Ook is er geen standaard lesmateriaal ontwikkeld door geen van de partijen die betrokken zijn geweest bij de invoering van het vak Chinees in het voortgezet onderwijs. 
Dit in tegenstelling tot de internationaal erkende opleidingen in de Chinese taal:
HSK en TOCFL.
 
De huidige situatie op dit moment, jaar 2021.
Het vak Chinese taal en cultuur is nu een keuze voor:
Scholieren op het vwo.
Zij kunnen op de school lessen volgen, en uiteindelijk een schoolexamen doen. 
Particulieren die zelfstudie toepassen.
Zij kunnen prive-lessen volgen, en uiteindelijk een staatsexamen op vwo-niveau doen. 
 
Hierdoor ontstaat de volgende situatie:
M.b.t. schoolexamen:
De leraren (indien lesgevend op het vwo in het vak Chinees) dienen deze lesstof zelf te ontwikkelen en dit zelfs inclusief de schoolexamens.
Er bestaan dus wel schoolexamens, maar na afname worden deze niet openbaar gepubliceerd door de school.
M.b.t. staatsexamen:
De particulier (indien studerend op vwo-niveau) dient deze lesstof zelf te kiezen i.o.m. een opleider.
Er bestaan gelukkig wel staatsexamens die na afname openbaar gepubliceerd worden door het CvTE.

HISTORIE VAN HET VAK CHINEES IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS (VO)

Vereenvoudigd Chinees
Verantwoordelijke instantie is OCW
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Nederland)
 
Door de redelijk nieuwe ontwikkelingen in Nederland qua lesgeven in de Chinese taal en cultuur,
wordt mij regelmatig gevraagd wat het verschil is tussen een Nederlands schoolexamen, centraal examen en een staatsexamen.
  
Immers, indien een Nederlandse vwo-school geen Chinese taal en cultuur in het vakkenpakket aanbiedt,
dus geen schoolexamen aanbiedt, dan bestaat er alsnog de mogelijkheid om een staatsexamen op vwo-niveau te doen.
Voor alle duidelijkheid:
Er bestaat geen centraal examen voor het vak Chinese taal en cultuur in Nederland.
Wel bestaan er schoolexamens en staatsexamens op vwo niveau.

Ook vraagt men regelmatig aan mij: waarom een Nederlands diploma in de Chinese taal te behalen ?
Er zijn n.l. reeds internationaal erkende opleidingen en diploma's van de Volksrepubliek China (HSK) en de Republiek China op Taiwan (TOCFL).
 
Om de huidige Nederlandse situatie qua lesgeven en examinering in de Chinese taal en cultuur te begrijpen,
dien je de historie qua introductie - van dit vak - in het Nederlandse onderwijs te begrijpen.
In Nederland is sprake van een nieuw opgezet systeem qua lesgeven in de Chinese taal en cultuur.
Dit Nederlandse systeem staat (nagenoeg) los van en is (bijna) niet vergelijkbaar met de reeds bestaande internationaal erkende opleidingen van de Volksrepubliek China (HSK) en de Republiek China op Taiwan (TOCFL).

In Nederland wordt het lesgeven in de Chinese taal en cultuur op vwo-niveau beheert en uitgevoert door meerdere verschillende organisaties en/of instanties.
Deze organisaties en/of instanties werken uiteindelijk wel met elkaar samen, maar hebben elk hun eigen specifieke manier van informatie verschaffing en verantwoordelijkheid.
In het Nederlands uitgedrukt;  hierdoor zie je door de bomen het bos niet meer.
Dit allemaal in tegenstelling tot de reeds bestaande opleidingen HSK en TOCFL. 

Alle downloadbare documenten op deze webpagina zijn afkomstig van en/of eigendom van:
SLO, ICLON, CvTE, DUO, Ministerie van OCW en/of vele andere organisaties, instellingen, instanties.
 
2008 December:
Publicatie van een "leerplan" door: 
SLO, Stichting LeerplanOntwikkeling.
Voorstel voor een leerplan Chinese taal en cultuur voor het vwo.
 
Citaat:
Eén school heeft vanaf 2007 zelfs toestemming van het Ministerie van Onderwijs gekregen om Chinees als examenvak in het curriculum op te nemen. De eerste lichting examenkandidaten wordt in 2010 afgeleverd. Een tweede school volgt deze eerste pionier vanaf dit schooljaar. Redenen genoeg om op de groeiende belangstelling van de Nederlandse scholieren in te spelen en de mogelijkheid open te stellen aan alle vo-scholen in Nederland; dat kan door Chinees toe te voegen aan de schooltalen in het Nederlandse onderwijs, en door dit vak van een officieel eindexamenprogramma te voorzien.
Download en bekijk dit document hier.
2013 Oktober:
Voorstel voor een leerplan Chinese taal en cultuur voor het vwo.
2008-12-01 VOORSTEL VAN SLO - CHINEES OP[...]
Adobe Acrobat document [47.3 MB]
2013 Oktober:
Publicatie van een "advies" door:
SLO, Stichting LeerplanOntwikkeling.
Chinees op school: van pilot naar invoering.
Advies invoering Chinese taal en cultuur voor het vwo.
 
Citaat:
Met veel genoegen hebben we vanaf 2010 gewerkt aan de examenpilot Chinese taal en cultuur. De acht adviezen die hierna worden uitgebracht en toegelicht, zijn het resultaat van een bijzondere synergie tussen SLO, het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON), Cito en de docenten van de negen pilotscholen.
Download en bekijk dit document hier.
2013 Oktober:
Advies invoering Chinese taal en cultuur voor het vwo.
2013-10-01 CHINEES OP SCHOOL VAN PILOT N[...]
Adobe Acrobat document [14.0 MB]
2015 December:
Publicatie van "handreikingen" door:
SLO,  Stichting LeerplanOntwikkeling.
ICLON, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing van de Universiteit Leiden.
a)
Handreiking schoolexamen Chinese taal en cultuur vwo.
Variant elementair.
Download en bekijk dit document hier.
2015 December:
Handreiking schoolexamen Chinese taal en cultuur vwo.
Variant elementair.
Advies invoering Chinese taal en cultuur voor het vwo.
2016-03-16 Handreiking-Schoolexamen-Chin[...]
Adobe Acrobat document [31.9 MB]
b)
Handreiking schoolexamen Chinese taal en cultuur vwo.
Download en bekijk dit document hier.
2015 December:
Handreiking schoolexamen Chinese taal en cultuur vwo.
2016-03-16 Handreiking-Schoolexamen-Chin[...]
Adobe Acrobat document [33.1 MB]
Een handreiking geeft vakdocenten steun bij de inrichting van het schoolexamen.
Een handreiking bevat suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen en hebben een nietvoorschrijvend
karakter. Alle eindtermen van het eindexamenprogramma worden in een handreiking uitgewerkt.
2016 April:
Publicatie van een "rapport" door:
SLO, Stichting LeerplanOntwikkeling.
Monitoring invoering Chinese taal en cultuur.
Eerste inventarisatie onder schoolleiders en docenten.

Citaat:
In 2008 heeft SLO een voorstel geschreven voor een leerplan Chinese taal en cultuur voor het vwo .
Dit is gebeurt op verzoek van:
a)
Een aantal scholen.
b)
Het Expertisecentrum MVT.
c)
Het Platform nieuwe schooltalen.
d)
De sectie Chinees van Levende Talen.

Dit leerplanvoorstel is in mei 2009 aangeboden aan:
e)
Het Ministerie van OCW.

Dit heeft ertoe geleid dat het ministerie aan SLO heeft gevraagd een examenpilot Chinees op te zetten.
Deze pilot heeft op een negental scholen gelopen van schooljaar 2010-2011 tot en met schooljaar 2012-2013.

Op basis van de ervaringen van de pilot en de evaluatie daarvan is SLO gekomen tot een advies over de invoering van Chinese taal en cultuur op het vwo.

SLO adviseerde onder andere om ook de elementaire variant mogelijk te maken voor Chinese taal en Cultuur.
Dit advies is door het ministerie van OCW overgenomen:

Het vak is vanaf schooljaar 2015-2016 een officieel examenvak in het vwo en krijgt dezelfde positie in het curriculum als de overige moderne vreemde talen (met uitzondering van Engels) met dezelfde studielast.
In haar advies gaf SLO ook aan het van belang te vinden dat de invoering van het nieuwe vak in het Nederlandse onderwijs gemonitord wordt.
Ook de staatssecretaris van OCW acht het gewenst dat dit gebeurt.
Dit rapport doet verslag van een eerste inventarisatie in schooljaar 2015-2016.
Download en bekijk dit document hier.
2016 April:
Monitoring invoering Chinese taal en cultuur.
2016-04-01 SLO Rapport - Monitoring Invo[...]
Adobe Acrobat document [7.1 MB]
2016 April:
Publicatie in de Staatscourant:
Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 april 2016, nr. VO/851491.
Houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met de invoering van:
a)
Examenprogramma Chinese taal en cultuur vwo. 
Variant elementair.
b)
Examenprogramma Chinese taal en cultuur vwo.
 
Deze regeling werkt terug tot en met 1 augustus 2015.
De eerste examens op basis van de bij deze regeling vastgestelde examenprogramma's worden afgenomen in:
schooljaar 2017–2018.
Download en bekijk dit document hier.
2016 April:
Publicatie Staatscourant.
Examenprogramma Chinese taal en cultuur vwo.
2016-04-21 www.zoek.officielebekendmakin[...]
Adobe Acrobat document [2.3 MB]
2016 Mei:
Publicatie van de volgende examenprogramma's door CvTE:
a)
Examenprogramma Chinese taal en cultuur vwo.
Variant elementair.
Download en bekijk dit document hier.
2016 Mei:
College voor Toetsen en Examens.
Examenprogramma Chinese taal en cultuur vwo.
Variant Elementair.
2016-05-18 Examenprogramma_Chinese_Taal_[...]
Adobe Acrobat document [890.7 KB]
b)
Examenprogramma Chinese taal en cultuur vwo.
Download en bekijk dit document hier.
2016 Mei:
College voor Toetsen en Examens.
Examenprogramma Chinese taal en cultuur vwo.
2016-05-18 Examenprogramma_Chinese_Taal_[...]
Adobe Acrobat document [920.6 KB]
Examenprogramma's geven aan hoe de leerstof verdeeld is over een centraal examen en het schoolexamen.
Notitie:
Voor het vak Chinese taal en cultuur is er alleen een schoolexamen of een staatsexamen!
 
De examenprogramma's voor het vak Chinees zijn afgeleid van de examenprogramma's voor de overige moderne vreemde talen.
Examenprogramma's vallen onder de verantwoordelijk van het CvTE = College voor Toetsen en Examens.
Het CvTE is o.a. in het voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor:
Examenprogramma's, centrale examens, staatsexamens.

CONCLUDEREND QUA LEERWEGEN:

Voor het vak Chinese taal en cultuur bestaan er hierdoor in Nederland twee soorten leerwegen om een diploma op vwo niveau te behalen.
Leerweg mogelijkheid 1:
Examenprogramma Chinese taal en cultuur vwo. 
Variant elementair.
Dit is een korte versie en start in de bovenbouw van het vwo.
Leerweg mogelijkheid 2:
Examenprogramma Chinese taal en cultuur vwo.
Dit is een lange versie en start in de onderbouw van het vwo.

CONCLUDEREND QUA EXAMINERING:

Voor het vak Chinese taal en cultuur bestaan er hierdoor in Nederland twee soorten examens om een diploma op vwo niveau te behalen.
Examen mogelijkheid 1: 
Via een schoolexamen, op het vwo.
De school is hier verantwoordelijk voor de lesstof en lessen.
De school neemt de schoolexamens af.
Er is dus geen centraal examen.

Examen mogelijkheid 2:
Via een staatsexamen, op vwo niveau
Je bent hier zelf verantwoordelijk qua voorbereiding op het staatsexamen qua lesstof en lessen.
Het staatsexamen valt onder verantwoordelijkheid van het CvTE.
Het staatsexamen bestaat uit meerdere college-examens.
Er is dus geen centraal examen.
De uitvoering van dit staatsexamen valt onder verantwoordelijkheid van DUO.
DUO is de Dienst uitvoering Onderwijs.
 
Ook al gaat het hier om twee soorten examens: 
Deze beide examens hanteren feitelijk dezelfde examenprogramma's, dus doelstellingen qua kennis en niveau.


Het is belangrijk om te weten dat een vwo-schoolexamen qua indeling compleet anders is dan het staatsexamen op vwo-niveau:
Het staatsexamen bestaat uit meerdere zogenoemde college-examens welke qua opzet anders zijn dan de schoolexamens die op een vwo-school worden afgenomen. 

HOE EEN VWO DIPLOMA TE BEHALEN IN DE CHINESE TAAL&CULTUUR ?

1:
Qua schoolexamen:
Ik kan hier niet de lesstof van een vwo-school publiceren:
Dit omdat elke school vrij is, dus uniek is, qua keuze en ontwerp van lesmateriaal, toetsingen, schoolexamens. 
Deze informatie is dus niet openbaar, en wordt niet gepubliceerd, nadat de schoolexamens zijn afgenomen. 

 
2:
Qua staatsexamen:
Ik kan hier niet de lesstof publiceren;
Dit omdat jij als prive-persoon vrij bent qua keuze van lesmateriaal, i.o.m. je leraar Chinese taal.
Wel is er een literatuurlijst van verplicht te lezen boeken.
Ook beschrijf ik in detail het staatsexamen op vwo-niveau.
Dit omdat het staatsexamen door CvTE wordt gemaakt en wordt uitgevoerd door DUO.
De staatsexamens zijn dus openbaar en worden gepubliceerd nadat de staatsexamens zijn afgenomen.

Notitie:
Deze webpagina is niet bedoeld om jaarlijks de informatie de vernieuwen qua data en inhoud van de staatsexamens.
Deze webpagina is bedoeld om je inzicht te geven in het verschil tussen het Nederlandse schoolexamen en het Nederlandse staatsexamen.

Deze webpagina is ook bedoeld om het verschil weer te geven tussen:
Het Nederlandse systeem.
en;
De door China en Taiwan gehanteerde systemen.

De systemen van China en Taiwan hebben n.l. wel openbaar beschikbaar lesmateriaal.
De systemen van China en Taiwan kennen een veelvoud van tussentijdse toetsingen, inclusief per toetsing een bijbehorend diploma of certificaat.
De systemen van China en Taiwan bouwen dus stapsgewijs op, je krijgt elke keer dat je een niveau-examen doet een diploma.
Dit betekent dat je dus meerdere diploma's hebt alvorens je begint aan het allerhoogste niveau.
 
Sino Logical:
Chinees leren in Eemland, Het Gooi en Vechtstreek, Baarn, Eemnes, Laren, Blaricum, Hilversum, Bussum, Huizen, Naarden, Almere

ERK - EUROPEES REFERENTIEKADER - TAALNIVEAU

Het toekennen van een Europees taalniveau aan de Chinese taal kan menige discussie teweegbrengen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenschappelijk_Europees_referentiekader

Trouwens, tot voor kort bestond er geen Nederlandse door de staat erkende opleiding om Chinees te leren.
Op deze webpagina laat ik mij niet verleiden mijn mening te geven over het Nederlandse systeem.
 
De bestaande internationaal erkende opleidingen zijn nog steeds:
HSK
Mainland China
Volksrepubliek China
Vereenvoudigd Chinees
TOCFL
Taiwan
Republiek China
Traditioneel Chinees

VWO - SCHOOLEXAMEN - KORTE VARIANT - CHINESE TAAL 

Chinese taal en cultuur op het vwo:
Kort
Europees Referentie Kader Taal:
Niveau A1.
Alleen in de tweede fase, bovenbouw:
Klas 4,5,6.
 
Een moderne vreemde taal in de variant elementair wordt niet in de onderbouw aangeboden, maar alleen in de tweede fase.
De talen waarbij ook een variant 'elementair' mogelijk is, zijn Arabisch, Chinees, Italiaans, Spaans, Russisch en Turks.

Een moderne vreemde taal in de variant elementair kan alleen in de vrije ruimte worden gekozen.

Deze variant biedt scholen daarom meer mogelijkheden om het vak risicovrij in te voeren.
Immers, daarmee wordt het voor leerlingen mogelijk kennis van de taal en cultuur te verwerven naast een volledig profiel,
welk dat ook is.

Studielast in de tweede fase, bovenbouw:
De studielast van een moderne vreemde taal in de tweede fase van het VWO is 480 studielasturen (SLU).
Een studielastuur is een tijdseenheid om aan te geven hoe zwaar het vak in het totale vakkenpakket weegt, 
ofwel hoeveel uren de leerling aan dat vak dient te besteden.
Met studielasturen worden klokuren bedoeld en geen lesuren, alles is daarbij inbegrepen:
De lessen, de tijd besteed aan huiswerk en zelfstudie, excursies etc.
 
In het algemeen gaat men ervan uit dat ongeveer 5/8 van de 480 SLU uit lesuren bestaan.
Dat betekent 360 lesuren van 50 minuten, verspreid over de drie leerjaren van de tweede fase:
Ofwel 120 lesuren in elk leerjaar.
 
Met deze berekening komen we op 3 lesuren per week, uitgaand van 40 lesweken in een schooljaar.
Het is aan te bevelen om niet minder dan 3 lesuren per week voor Chinees bij alle leerjaren in te roosteren,
dit gezien de complexiteit van de taal.
Er is geen centraal examen.
Er is wel een schoolexamen.
 
De schoolexamens worden ontwikkeld door de afdeling Chinees van de school die Chinees in het vakkenpakket aanbiedt.
Hiervoor wordt een handreiking gebruikt, een handreiking is een opgestelde richtlijn, om een niveau te gaan behalen.
De school is vrij in het toepassen van deze handreiking.
Het is zeer zeker geen verplichting voor de school.
Ook is de school vrij in het kiezen van de gebruikte lesboeken, en het ontwerpen van specifiek lesmateriaal.
 
Handreiking schoolexamen Chinese taal en cultuur vwo.
Variant elementair.
 
Doelstelling van deze handreiking:
Behalen van het niveau A1
 
Opmerking:
Ook al bestaat er een handreiking/richtlijn voor de variant kort-elementair. 
Het is raadzaam om de lange variant zoals hieronder genoemd te volgen.
 
Voor meer informatie zie onderstaande webpagina van het  CvTE College voor Toetsen en Examens:
Download en bekijk dit document hier.
2015 December:
Handreiking schoolexamen Chinese taal en cultuur vwo.
Variant elementair.
Advies invoering Chinese taal en cultuur voor het vwo.
2016-03-16 Handreiking-Schoolexamen-Chin[...]
Adobe Acrobat document [31.9 MB]

VWO - SCHOOLEXAMEN - LANGE VARIANT - CHINESE TAAL 

Chinese taal en cultuur op het vwo:
Lang
Europees Referentie Kader Taal:
Niveau A2.
In de eerste en tweede fase.
Dus in de onderbouw en bovenbouw:
Klas (1),2,3,4,5,6.
 
Eerste fase, onderbouw:
In de eerste drie leerjaren van het VWO zijn twee talen naast Engels verplicht.
Op de meeste scholen zijn dat Frans en Duits.
Maar het mogen ook andere vreemde talen met een eindexamenprogramma zijn.
Afhankelijk van het aanbod van de school kunnen dat zijn Arabisch, Chinees, Italiaans, Spaans, Russisch of Turks
Er is geen verplichting omtrent het aantal lesuren.
 

Tweede fase, bovenbouw:
Ook in de tweede fase bestaat het aanbod aan moderne vreemde talen (naast verplicht Engels)
uit Frans, Duits, Arabisch, Chinees, Italiaans, Spaans, Russisch en Turks.
 

Deze talen hebben allemaal dezelfde status binnen het curriculum en kunnen gekozen worden binnen het of als:
Gemeenschappelijk deel
Profielkeuzevak
Vrije deel
Dit natuurlijk afhankelijk van het aanbod van de school !
a)
Gemeenschappelijk deel

In het gemeenschappelijk deel moeten leerlingen van het vwo, naast Engels, een tweede moderne vreemde taal kiezen.
Daarbij kiezen ze uit het aanbod van de school.
Op het gymnasium wordt de tweede moderne vreemde taal vervangen door Latijn of Grieks.
b)
Profielkeuzevak

In de volgende profielen kan een moderne vreemde taal als profielkeuzevak worden gekozen.
C&M Cultuur en Maatschappij
E&M Economie en Maatschappij
c)
Vrije deel

In het vrije deel kan bij alle profielen een moderne vreemde taal als examenvak worden gekozen.
Dus bij de profielen:
C&M Cultuur en Maatschappij
E&M Economie en Maatschappij
N&G Natuur en Gezondheid
N&T Natuur en Techniek
 
Studielast in de eerste fase, onderbouw:
Er zijn voor de onderbouw geen voorschriften over het aantal lesuren in de verschillende leerjaren.
In verband met de complexiteit van de taal wordt sterk aangeraden om niet later dan in de tweede klas met Chinees te beginnen, met twee à drie wekelijkse lesuren.
 

Studielast in de tweede fase, bovenbouw:
In het algemeen gaat men ervan uit dat ongeveer 5/8 van de 480 SLU uit lesuren bestaan. 
Dat betekent 360 lesuren van 50 minuten, verspreid over de drie leerjaren van de tweede fase:
Ofwel 120 lesuren in elk leerjaar.
 

Met deze berekening komen we op 3 lesuren per week, uitgaand van 40 lesweken in een schooljaar.
Het is aan te bevelen om niet minder dan 3 lesuren per week voor Chinees bij alle leerjaren in te roosteren, dit gezien de complexiteit van de taal.
Er is geen centraal examen.
Er is wel een schoolexamen.
 

De schoolexamens worden ontwikkeld door de afdeling Chinees van de school die Chinees in het vakkenpakket aanbiedt.
Hiervoor wordt een handreiking gebruikt.
Een handreiking is een opgestelde richtlijn, om een niveau te gaan behalen.
De school is vrij in het toepassen van deze handreiking,
Het is zeer zeker geen verplichting voor de school.
Ook is de school vrij in het kiezen van de gebruikte lesboeken, en het ontwerpen van specifiek lesmateriaal.
 

Handreiking schoolexamen Chinese taal en cultuur vwo.
 

Doelstelling van deze handreiking: Behalen van het niveau A2
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Refersence_for_Language


Voor meer informatie zie onderstaande webpagina van het CvTE College voor Toetsen en Examens:
https://www.examenblad.nl/

Download en bekijk dit document hier.
2015 December:
Handreiking schoolexamen Chinese taal en cultuur vwo.
Advies invoering Chinese taal en cultuur voor het vwo.
2016-03-16 Handreiking-Schoolexamen-Chin[...]
Adobe Acrobat document [33.1 MB]

VWO - STAATSEXAMEN - KORTE & LANGE VARIANT - CHINESE TAAL

Nederlands staatsexamen Chinese taal en cultuur op vwo-niveau.
Er is geen centraal examen.
Het bestaat uit enkele schoolexamens.
Ze noemen dit college-examens.
Deze college-examens worden ontwikkeld door het CvTE:
College voor Toetsen en Examens.

Het CvTE is verantwoordelijk voor alle staatsexamens.
De uitvoering van deze staatsexamens wordt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gedaan.

Voor het opstellen van het staatsexamens worden dezelfde handreikingen/richtlijnen gebruikt die ook gelden voor het opstellen van schoolexamens. 
Dit betekent dat CvTE twee soorten staatsexamens heeft.
1:
Een staatsexamen gebaseerd op:
Handreiking schoolexamen Chinese taal en cultuur vwo.
Variant elementair.
Doelstelling van deze handreiking:
Behalen van het niveau A1
2:
Een staatsexamen gebaseerd op:
Handreiking schoolexamen Chinese taal en cultuur vwo.
Doelstelling van deze handreiking: Behalen van het niveau A2
Download en bekijk dit document hier.
2015 December:
Handreiking schoolexamen Chinese taal en cultuur vwo.
Variant elementair.
Advies invoering Chinese taal en cultuur voor het vwo.
2016-03-16 Handreiking-Schoolexamen-Chin[...]
Adobe Acrobat document [31.9 MB]
Download en bekijk dit document hier.
2015 December:
Handreiking schoolexamen Chinese taal en cultuur vwo.
Advies invoering Chinese taal en cultuur voor het vwo.
2016-03-16 Handreiking-Schoolexamen-Chin[...]
Adobe Acrobat document [33.1 MB]
Bij een staatsexamen is de student zelf verantwoordelijk voor het voorbereiden van het examen.
Lees hieronder waarom je een staatsexamen in de Chinese taal en cultuur zou kunnen doen.
Vakinformatie m.b.t. het staatsexamen kun je in de volgende alineas bekijken of downloaden. 
 
Voor meer informatie zie onderstaande webpagina's van:

CvTE College voor Toetsen en Examens:

WAAROM EEN VWO STAATSEXAMEN IN DE CHINESE TAAL DOEN?

Een extra vak behalen via een staatsexamen.
Het komt vaker voor dat leerlingen die eindexamen doen op een school voor voortgezet onderwijs, in een extra vak examen doen bij het staatsexamen.
De reden is vaak dat de school;
a) Het vak zelf niet aanbiedt.
b) Het vak niet aan deze leerling aan wil bieden.

Door het afleggen van een staatsexamen kan het vak bij de uitslag van het eindexamen op school betrokken worden.
Maar alleen als:
a) De kandidaat daar op tijd en schriftelijk om heeft verzocht
b) De kandidaat het staatsexamen in het laatste leerjaar van zijn school heeft afgelegd.
Artikel 48 lid 8 Eindexamenbesluit VO.
 
Het cijfer kan dan op de cijferlijst van de school worden vermeld.
De school dient dan te wachten met de officiële vaststelling van de uitslag tot het cijfer behaald voor het staatsexamen bekend is. Dit kan pas eind juli zijn, omdat de commissie-examens in juli worden afgenomen.
Het diploma kan vaak pas na de vakantie worden uitgereikt.
De school dient ook het cijfer behaald voor het vak bij het staatsexamen in BRON te melden evenals de uitslag van het totale eindexamen.

Particuliere scholen en Privé-scholen:
Leerlingen van particuliere scholen en privé-scholen die zelf geen examen afnemen,
kunnen via staatsexamens hun diploma halen.
Op particuliere scholen en privé-scholen weet men hoe je examen kunt doen.
Informeer bij je leraar welke stappen je moet zetten, wat de leraar voor je kan doen en wat je zelf moet doen.

Jaarlijks maken zo’n negenduizend kandidaten gebruik van de mogelijkheid om staatsexamens af te leggen.
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE):
Is verantwoordelijk voor de afname van de staatsexamens in het voortgezet onderwijs (vo) en draagt zorg voor de kwaliteit en het niveau van de examens.
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO):
Is belast met de praktische uitvoering en organisatie van de staatsexamens, waaronder aanmelding en betaling.
 
Bij Staatsexamens voortgezet onderwijs zijn meer dan 2000 mensen betrokken.
Dit zijn vooral docenten, maar ook schoolleiders, studenten en anderen werken voor de staatsexamens als bijvoorbeeld surveillant of voorzitter/secretaris.
 
In welke vakken kun je in Nederland een staatsexamen doen?
Een staatsexamenkandidaat kan voor bijna elk algemeen vak op vmbo-, havo- en vwo-niveau examen doen.
Hieronder valt dus ook het vak Chinese taal en cultuur.  
Per jaar kan een kandidaat in één of meer vakken examen afleggen.
Voor deze vakken krijgt een kandidaat een gewaarmerkte cijferlijst.
Zo kan de kandidaat het behalen van een diploma over een aantal jaren spreiden.

Een staatsexamen bestaat net als een regulier examen uit twee onderdelen:
Het centraal (schriftelijk) examen.
Dit is identiek aan het centraal examen op reguliere vo-scholen.
Kandidaten maken dit centraal examen op hetzelfde moment als de reguliere vo-kandidaten.

Het college-examen.
Dit vervangt de schoolexamens in het reguliere onderwijs.
Het college-examen bestaat meestal uit een mondeling examen,
bij een aantal vakken wordt dit aangevuld met een schriftelijk of praktisch college-examen.
Het mondeling college-examen wordt in de zomer afgenomen, dus na het centraal examen.
Notitie:
Voor het vak Chinese taal en cultuur is geen sprake van een centraal examen, het bestaat uit college-examens.
 
Voor meer informatie zie onderstaande webpagina's van:
Rijksoverheid:
CvTE College voor Toetsen en Examens:

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs:

HOE ZIET EEN STAATSEXAMEN CHINESE TAAL EN CULTUUR ER UIT?

Een staatsexamen op vwo-niveau heeft een andere opbouw dan een regulier vwo-schoolexamen in de Chinese taal en cultuur.  
 
Het staatsexamen Chinese taal en cultuur bestaat uit:
Totaal 75 minuten: 
Onderdeel 1:
Schrijven m.b.v. een computer.
Onderdeel 2:
Schrijven met de hand.
 
Totaal 75 minuten:
Onderdeel 3:
Lezen.
 
Totaal 45 minuten:
Onderdeel 4:
Mondeling-Literatuur-Presentatie van een zelf gekozen onderwerp.

WAT TE VERWACHTEN TIJDENS EEN MONDELING STAATSEXAMEN?

VAKINFORMATIE - STAATSEXAMEN - CHINESE TAAL EN CULTUUR

Notitie:
Deze webpagina is niet bedoeld om jaarlijks de informatie te vernieuwen qua data en inhoud van de staatsexamens.
Deze webpagina is bedoeld om je inzicht te geven in het verschil tussen het Nederlandse schoolexamen en het Nederlandse staatsexamen.
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2021:
Staatsexamen vwo.
Overzicht Vakken.
A 2021-Staatsexamen-VWO-Overzicht Vakken[...]
Adobe Acrobat document [722.4 KB]
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2021:
Staatsexamen vwo.
Overzicht Vakken Examendata.
Mei.
Tijdvak1.
Lezen-Schrijven.
A 2021-Staatsexamen-VWO-Overzicht Vakken[...]
Adobe Acrobat document [701.5 KB]
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2021:
Staatsexamen vwo.
Overzicht Vakken Examendata.
Juni.
Tijdvak2.
Lezen-Schrijven.
B 2021-Staatsexamen-VWO-Overzicht Vakken[...]
Adobe Acrobat document [832.7 KB]
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2021:
Staatsexamen vwo.
Overzicht Vakken Examendata.
Augustus.
Tijdvak3.
Lezen-Schrijven.
C 2021-Staatsexamen-VWO-Overzicht Vakken[...]
Adobe Acrobat document [718.5 KB]
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2021:
Staatsexamen vwo.
Overzicht Vakken Examendata.
Juli-Augustus.
Tijdvak3.
Mondeling.
D 2021-Staatsexamen-VWO-Overzicht Vakken[...]
Adobe Acrobat document [151.8 KB]
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2021:
Staatsexamen vwo.
Toegestane hulpmiddelen.
A 2021-Staatsexamen-VWO-Toegestane Hulpm[...]
Adobe Acrobat document [1.4 MB]
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2021:
Staatsexamen vwo.
Examenprogramma.
Vakinformatie.
Chinees NiveauA1 Elementair Korte Versie.
A 2021-Staatsexamen-VWO-Examenprogramma-[...]
Adobe Acrobat document [5.1 MB]
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2021:
Staatsexamen vwo.
Examenprogramma.
Vakinformatie.
Chinees NiveauA2 Lange Versie.
A 2021-Staatsexamen-VWO-Examenprogramma-[...]
Adobe Acrobat document [5.1 MB]
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2021:
Staatsexamen vwo.
Handleiding.
Schriftelijk deel.
Deel1-Deel2-Deel3.
Chinees NiveauA1 & NiveauA2.
A 2021-Staatsexamen-VWO-Handleiding-Schr[...]
Adobe Acrobat document [1.8 MB]

2018 STAATSEXAMEN - CHINESE TAAL EN CULTUUR - VARIANT KORT

Notitie:
Deze webpagina is niet bedoeld om jaarlijks de informatie te vernieuwen qua data en inhoud van de staatsexamens.
Deze webpagina is bedoeld om je inzicht te geven in het verschil tussen het Nederlandse schoolexamen en het Nederlandse staatsexamen.
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2018:
Staatsexamen vwo.
Chinees Elementair.
Niveau A1.
Totaal 75 minuten schrijven met de computer en schrijven met de hand.
Onderdeel:
Schrijven m.b.v. een computer.
A 2018-Staatsexamen-VWO-Chinees Elementa[...]
Adobe Acrobat document [1.4 MB]
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2018:
Staatsexamen vwo.
Chinees Elementair.
Niveau A1.
Totaal 75 minuten schrijven met computer + schrijven met de hand.
Onderdeel:
Schrijven met de hand.
B 2018-Staatsexamen-VWO-Chinees Elementa[...]
Adobe Acrobat document [1.1 MB]
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2018:
Staatsexamen vwo.
Chinees Elementair.
Niveau A1.
Totaal 75 minuten.
Onderdeel:
Lezen
A 2018-Staatsexamen-VWO-Chinees Elementa[...]
Adobe Acrobat document [3.3 MB]
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2018:
Staatsexamen vwo.
Chinees Elementair.
Niveau A1.
Totaal 75 minuten.
Onderdeel:
Lezen
Correctievoorschrift van dit onderdeel "Lezen".
B 2018-Staatsexamen-VWO-Chinees Elementa[...]
Adobe Acrobat document [1.1 MB]
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2018:
Staatsexamen vwo.
Chinees Elementair.
Niveau A1.
Totaal 45minuten.
Mondeling.
A 2018-09-11 Staatsexamen-VWO-Chinees El[...]
Adobe Acrobat document [634.7 KB]

2018 STAATSEXAMEN - CHINESE TAAL EN CULTUUR - VARIANT LANG

Notitie:
Deze webpagina is niet bedoeld om jaarlijks de informatie te vernieuwen qua data en inhoud van de staatsexamens.
Deze webpagina is bedoeld om je inzicht te geven in het verschil tussen het Nederlandse schoolexamen en het Nederlandse staatsexamen.
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2018:
Staatsexamen vwo.
Chinees.
Niveau A2.
Totaal 75 minuten schrijven met de computer en schrijven met de hand.
Onderdeel:
Schrijven m.b.v. een computer.
A 2018-Staatsexamen-VWO-Chinees-NiveauA2[...]
Adobe Acrobat document [1.7 MB]
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2018:
Staatsexamen vwo.
Chinees.
Niveau A2.
Totaal 75 minuten schrijven met de computer en schrijven met de hand.
Onderdeel:
Schrijven met de hand.
B 2018-Staatsexamen-VWO-Chinees-NiveauA2[...]
Adobe Acrobat document [1.3 MB]
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2018:
Staatsexamen vwo.
Chinees.
Niveau A2.
Totaal 75 minuten.
Onderdeel:
Lezen
A 2018-Staatsexamen-VWO-Chinees-NiveauA2[...]
Adobe Acrobat document [5.9 MB]
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2018:
Staatsexamen vwo.
Chinees.
Niveau A2.
Totaal 75 minuten.
Onderdeel:
Lezen
Correctievoorschrift van dit onderdeel "Lezen".
B 2018-Staatsexamen-VWO-Chinees-NiveauA2[...]
Adobe Acrobat document [1.6 MB]
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2018:
Staatsexamen vwo.
Chinees.
Niveau A2.
Totaal 45minuten.
Mondeling.
A 2018-09-11 Staatsexamen-VWO-Chinees-Ni[...]
Adobe Acrobat document [670.3 KB]

2019 STAATSEXAMEN - CHINESE TAAL EN CULTUUR - VARIANT KORT

Notitie:
Deze webpagina is niet bedoeld om jaarlijks de informatie te vernieuwen qua data en inhoud van de staatsexamens.
Deze webpagina is bedoeld om je inzicht te geven in het verschil tussen het Nederlandse schoolexamen en het Nederlandse staatsexamen.
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2019:
Staatsexamen vwo.
Chinees Elementair.
Niveau A1.
Totaal 75 minuten schrijven met de computer en schrijven met de hand.
Onderdeel:
Schrijven m.b.v. een computer.
A 2019-Staatsexamen-VWO-Chinees Elementa[...]
Adobe Acrobat document [1.4 MB]
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2019:
Staatsexamen vwo.
Chinees Elementair.
Niveau A1.
Totaal 75 minuten schrijven met de computer en schrijven met de hand.
Onderdeel:
Schrijven met de hand.
B 2019-Staatsexamen-VWO-Chinees Elementa[...]
Adobe Acrobat document [1.0 MB]
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2019:
Staatsexamen vwo.
Chinees Elementair.
Niveau A1.
Totaal 75 minuten.
Lezen
A 2019-Staatsexamen-VWO-Chinees Elementa[...]
Adobe Acrobat document [4.2 MB]
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2019:
Staatsexamen vwo.
Chinees Elementair.
Niveau A1.
Totaal 75 minuten.
Lezen
Correctievoorschrift van dit onderdeel "Lezen".
B 2019-Staatsexamen-VWO-Chinees Elementa[...]
Adobe Acrobat document [1.1 MB]

Jaar 2019:
Staatsexamen vwo.
Chinees Elementair.
Niveau A1.
Totaal 45 minuten.
Mondeling.
Er is geen document gepubliceerd door het CvTE en/of door DUO.
Mogelijke oorzaak: geen personen die dit examen hebben afgelegd.

2019 STAATSEXAMEN - CHINESE TAAL EN CULTUUR - VARIANT LANG

Notitie:
Deze webpagina is niet bedoeld om jaarlijks de informatie te vernieuwen qua data en inhoud van de staatsexamens.
Deze webpagina is bedoeld om je inzicht te geven in het verschil tussen het Nederlandse schoolexamen en het Nederlandse staatsexamen.
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2019:
Staatsexamen vwo.
Chinees.
Niveau A2.
Totaal 75 minuten schrijven met de computer en schrijven met de hand.
Onderdeel:
Schrijven m.b.v. een computer.
A 2019-Staatsexamen-VWO-Chinees-NiveauA2[...]
Adobe Acrobat document [1.4 MB]
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2019:
Staatsexamen vwo.
Chinees.
Niveau A2.
Totaal 75 minuten schrijven met de computer en schrijven met de hand.
Onderdeel:
Schrijven met de hand.
B 2019-Staatsexamen-VWO-Chinees-NiveauA2[...]
Adobe Acrobat document [1.1 MB]
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2019:
Staatsexamen vwo.
Chinees.
Niveau A2.
Totaal 75minuten.
Lezen.
A 2019-Staatsexamen-VWO-Chinees-NiveauA2[...]
Adobe Acrobat document [4.6 MB]
Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2019:
Staatsexamen vwo.
Chinees.
Niveau A2.
Totaal 75minuten.
Lezen.
Correctievoorschrift van dit onderdeel "Lezen".
B 2019-Staatsexamen-VWO-Chinees-NiveauA2[...]
Adobe Acrobat document [1.2 MB]

Jaar 2019:
Staatsexamen vwo.
Chinees.
Niveau A2.
Totaal 45 minuten.
Mondeling.
Er is geen document gepubliceerd door het CvTE en/of door DUO.
Mogelijke oorzaak: geen personen die dit examen hebben afgelegd.

Download en bekijk dit document hier.
Jaar 2019:
Staatsexamen vwo.
Chinees.
Niveau A2.
Beoordelingsmodel Chinese taal aan het Europees Referentiekader (ERK)
01 2019-Niveau ERK A2-Chinees-Beoordelin[...]
Adobe Acrobat document [615.8 KB]

2020 STAATSEXAMEN - CHINESE TAAL EN CULTUUR

Voor meer informatie over coronamaatregelen kunt u onder andere terecht op rijksoverheid.nl.
 

Staatsexamens vo volgt de richtlijnen van het ministerie van OCW en van het RIVM.
Ook wordt overlegd met de VO-raad en de PO-raad.

Print | Sitemap
Copyright Sino Logical. Chinese school. Chinees leren/studeren in Eemland, Het Gooi en Vechtstreek, Utrecht, Flevoland. Chinese les in Baarn, Eemnes, Laren, Blaricum, Hilversum, Bussum, Huizen, Naarden, Almere. Cursus Chinees. Taallessen Chinees.

Call

E-mail